Evaluatiebijeenkomst convenant samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerders

21-02-2020 bericht Kredietbank Rotterdam

Vorig jaar is in het kader van de Rotterdamse schuldenaanpak het convenant ‘Samenwerking rond beschermingsbewind in de gemeente Rotterdam’ met beschermingsbewindvoerders opgesteld. Onderdeel van het convenant is het jaarlijks terugblikken en vooruitkijken ter verdere verbetering van de samenwerking.

 Op dinsdag 11 februari 2020 vond de eerste evaluatiebijeenkomst plaats. We hebben met zo’n 50 bewindvoerders (convenantpartners) en vertegenwoordigers van de Krediet Bank Rotterdam (KBR) en het team Bijzondere Bijstand van Werk en Inkomen (W&I) het convenant tot nu toe geëvalueerd. Natuurlijk waren ook het projectteam Regie Bewindvoering en vertegenwoordigers van het programmateam schulden van de gemeente Rotterdam aanwezig.

 Voor het plaatsvinden van de bijeenkomst is er middels een vragenlijst onderzoek gedaan naar de samenwerking. De respons was met 70% zeer hoog. Deze hoge respons, in combinatie met het grote aantal deelnemers aan de bijeenkomst doet blijken dat de samenwerking belangrijk wordt gevonden.

Hier zijn wij blij mee.

 Niet alle convenantpartners konden aanwezig zijn, daarom willen we via dit verslag alle convenantpartners informeren over de evaluatiebijeenkomst.

 

Plenaire start

De bijeenkomst werd geopend door de directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijken (MOW)

Anne Coenen. Zij schetste dat de samenwerking met bewindvoerders bij mensen met problematische schulden onderdeel is van het plan om de schulden in Rotterdam aan te pakken.

Zij gaf inzicht in de ontwikkelingen, bijvoorbeeld de pilot schuldenrechter en het jongerenpact.

Ook vertelde ze dat de schulddienstverlening is vernieuwd. In 2019 is deze nieuwe schuldenaanpak ingevoerd in de gebieden Charlois, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven. In 2020 wordt de nieuwe aanpak uitgerold over de andere gebieden in de stad. Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is het instellen van trajectbegeleiders financiën. Deze functionarissen begeleiden de schuldenaar gedurende het gehele traject, en zorgen ervoor dat de juiste instrumenten worden ingezet.

In de huidige collegeperiode willen we 15.000 Rotterdammers met problematische schulden helpen om uit de schulden te komen en te blijven. In 2019 hebben is voor ruim 3000 Rotterdammers een ondersteuningsplan opgesteld. Het streven is om in 2020 nog eens 6000 Rotterdammers te helpen en een ondersteuningsplan op te stellen.

De directeur daagde de aanwezigen uit ook na te denken over de vraag op welke wijze zij kunnen bijdragen aan het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van een onder bewind gestelde ná het bewind,en hoe de trajectbegeleider financiën en bewindvoerders elkaar kunnen vinden en versterken.

Wethouder Gauss sprak de deelnemers toe via een videoboodschap. Hij sprak hierin zijn waardering voor de samenwerking uit. Ook nodigde hij de aanwezigen uit om ook kritische punten niet achter te houden. Want het uitspreken van deze punten komt de samenwerking juist ten goede.

Het projectteam Regie Bewindvoering gaf ook een toelichting op de resultaten van het project:

 • Als we de eerste acht maanden van 2018 met de eerste acht maanden van 2019 vergelijken, is te zien dat het aantal aanmeldingen van schuldregelingen bij de KBR aanzienlijk is toegenomen.
 • Bewindvoerders weten de gemeente nu gemakkelijker te vinden.
 • Medewerkers van de gemeente weten beter wat een bewindvoerder doet.
 • Voor bewindvoerders is het gemakkelijk gemaakt om gemeentelijke informatie te vinden.

Rondetafelgesprekken

Na het plenaire deel werd de bijeenkomst voortgezet aan vier tafels, met de volgende thema’s:

 • Samenwerking met de KBR.
 • Samenwerking met W&I.
 • Samenwerkingsafspraken uit het convenant.
 • De rol van de bewindvoerder in de Rotterdamse schuldenaanpak.

Aan iedere tafel werd een half uur per ronde gesproken. Na een half uur werd er gewisseld, zodat

iedereen bij elk thema aan bod kwam. Opvallend tijdens deze rondetafelgesprekken was de positieve toon in de gesprekken. Oók als er een stevige noot geraakt werd. Maar dit is, zoals we in de videoboodschap van wethouder Grauss ook al hoorden, juist goed voor de samenwerking. Al met al werd aan alle tafels gesproken over het versterken

van de samenwerking. Een mooi resultaat, want waar ruim een jaar geleden nog vaak werd gesproken over ‘de ander’ en wat de ander moet doen, is er inmiddels sprake van samenspraak.

Opgehaalde aandachtspunten en vervolg

Tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn er veel aandachtspunten opgehaald. De 13 belangrijkste punten lichten we hieronder uit. Er zijn echter meer punten opgehaald. We gaan kijken op welke manier de aandachtspunten kunnen worden uitgewerkt. In de komende nieuwsbrieven leest u meer over de uitwerking van de aandachtspunten.

Samenwerking KBR en bewindvoerders  

 1. Inrichten van vaste contactpunten bij de KBR, en deze delen met bewindvoerders.
 2. Inzage in ‘Mijn KBR’ toegankelijker maken voor bewindvoerders.
 3. Aanvulling van informatie op de website over de aanmeldprocedure bij KBR (zoals het opnemen van een stroomschema met betrekking tot aanmeldingen KBR).

 Samenwerking W&I en bewindvoerders

 1. Verbetering van (telefonische) bereikbaarheid van de afdeling Werk en Inkomen.
 2. Inhoudelijke vragen over wisselende inkomsten en beslag op inkomen.
 3. Meer informatie met elkaar delen (gemeente en bewindvoerder) over de situatie van de onder bewind gestelde.

Samenwerkingsafspraken uit het convenant

 1. Verbetering van (telefonische) bereikbaarheid van de afdeling Werk en Inkomen.

Suggestie: inrichten van een aparte ‘Bewindvoerdersdesk’.

 1. Behoefte van bewindvoerders aan meer contactmomenten met Gers met Geld (bij aanmelding, gedurende het traject en einde traject).
 2. Digitaal werken, zodat het aanmeldproces efficiënter verloopt.

 

De rol v/d bewindvoerder in de Rotterdamse Schuldenaanpak

 1. Voor de afstemming over het op- of afschalen in schulddienstverleningsinstrument (beschermingsbewind of iets anders) zien bewindvoerders een meerwaarde in de trajectbegeleider financiën van de gemeente Rotterdam (het Expertise Team Financiën)
 2.  Daarnaast zou het goed zijn om een overzicht van de instrumenten op het gebied van schulddienstverlening van de gemeente te hebben, zodat bewindvoerders de alternatieven kennen
 3. Meer vrijheid voor de bewindvoerder om zelf te werken aan financiële (zelf)redzaamheid, zelf budgetbeheer inrichten (eventueel met vergoeding van de gemeente voor een bepaalde duur)
 4.  Behoefte aan een op maat gesneden presentatie over Gers met Geld voor bewindvoerders, en wat dit instrument zou kunnen bijdragen aan de financiële (zelf)redzaamheid van een onder bewind gestelde. De communicatie met Gers met Geld over de voortgang van de klant dient tevens verbeterd worden.

Vanuit het projectteam Regie Bewindvoering willen we u als deelnemer hartelijk danken voor uw bijdrage. Alleen dankzij uw bijdrage, en dat is niet alleen tijdens deze bijeenkomst, is het mogelijk succesvol samen te werken.