FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de bewindvoering van De Maas Dienstverlening. Heeft u een vraag, maar staat deze hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

De Maas Dienstverlening beheert uw administratie en goederen die door de kantonrechter onder het bewind zijn gesteld. Daarbij gaat het vaak niet alleen om gelden, zoals loon, pensioen, uitkering, spaargeld en banksaldo, maar ook om meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is overigens ook mogelijk dat het bewind alleen om het beheer van een huis gaat. Gedurende het beschermingsbewind heeft de bewindvoerder onder meer als taak:

 • het regelen van uw persoonlijke financiële huishouding, inclusief belastingaangifte.
 • het doorbetalen van vaste lasten, zoals huur en energierekeningen.
 • het aanvragen van (bijzondere) bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag.
 • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor lokale belastingen.
 • het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties.
 • het declareren van ziektekosten.
 • het aanvragen van een schuldregeling (indien nodig).
 • het behandelen en/of doorzenden van post.

De Maas Dienstverlening legt verantwoording af aan de kantonrechter middels een financieel verslag. Daarin zijn onder meer alle inkomsten en uitgaven vermeld.

 Bent u rechtstreeks naar De Maas Dienstverlening gegaan om beschermingsbewind aan te vragen? Dan start de procedure met het intakeformulier. Vervolgens vindt er een huisbezoek plaats om alles samen door te nemen en uit te leggen.
Voor de procedure worden vijf weken gereserveerd. Echter, wanneer u de benodigde informatie voor het intakeformulier en het verzoekschrift aan de kantonrechter al klaar heeft liggen, kan een en ander sneller worden afgehandeld.
Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.
Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering bij de cliënt in rekening gebracht. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten van bewindvoering een beroep worden gedaan op de gemeentelijke sociale dienst voor bijzondere bijstand. Deze aanvraag regelen wij voor u.
Wanneer iemand zich onder bewind wil laten stellen zal De Maas Dienstverlening samen met u het verzoek voor de rechtbank indienen. Dit verzoekschrift moet ingediend worden bij de sector kanton van de betreffende rechtbank en voorzien worden van een aantal bijlagen.
 • als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren.
 • als de administratie van cliënt niet meer te overzien is.
 • als de (financiële) post niet meer wordt geopend door de cliënt.
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan.
 • als de cliënt geen overzicht meer heeft over zijn financiën.
De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat. Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen. Verder eindigt het bewind van rechtswege:

 • als de cliënt overlijdt.
 • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
 • als de algemene voorwaarden van de bewindvoerder niet worden nagekomen.
Nee, contante betalingen worden door de Maas Dienstverlening niet gedaan. Alle huishoudgeldbetalingen, zowel maandelijkse als wekelijkse, worden overgemaakt op uw bankrekening.
 Ja,vrijwillig budgetbeheer kan schriftelijk worden stopgezet met een opzegtermijn van 3 maanden. U dient echter wel minimaal een half jaar onder budgetbeheer gezeten te hebben.
De bezwaar- en klachtenregeling van De Maas Dienstverlening wordt tijdens het intakegesprek aan u overhandigd. Tevens kunt u de een exemplaar hier downloaden.

Wilt u zich direct aanmelden?

Aanmelden