Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

De Maas Dienstverlening B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten van De Maas Dienstverlening B.V.

Doel van verwerken persoonsgegevens

De Maas Dienstverlening B.V. gebruikt persoonsgegevens van haar cliënten voor de uitvoering en aanvraag van haar wettelijke taken als bewindvoerder, mentor of curator.

Het doel van het gebruiken van persoonsgegevens kan ook ten grondslag liggen aan het uitvoeren van taken op basis van een schriftelijke overeenkomst budgetbeheer tussen belanghebbende en De Maas Dienstverlening B.V.

Om haar diensten ten uitvoer te brengen, gebruikt De Maas Dienstverlening B.V. de persoonsgegevens van cliënten voor facturatie en kwaliteitsbewaking.

Welke persoonsgegevens

De Maas Dienstverlening B.V. verwerkt enkel de persoonsgegevens die nodig en noodzakelijk zijn om haar werkzaamheden te verrichten. De gegevens kunnen onder andere betrekking hebben (maar niet uitsluitend) op geboortedatum en -plaats, voor- en achternamen, BSN, familiebetrekkingen, inkomsten en uitgaven, arbeidsbetrekkingen, lidmaatschappen en medische en strafrechtelijke gegevens.

Uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken worden verwerkt.

Van wie worden de persoonsgegevens verkregen en met wie worden ze gedeeld

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden verkregen van cliënt, familiebetrekkingen, werkgevers, uitkeringsinstanties, crediteuren, banken, hulpverleningsinstellingen en andere, niet genoemde, personen of instellingen die een relatie met betrokkene hebben en een belang hebben om deze gegevens te delen met De Maas Dienstverlening B.V.

Tijdens het uitvoeren van haar, al dan niet wettelijke, taak is De Maas Dienstverlening B.V. genoodzaakt om persoonsgegevens te delen met andere partijen. Dit gebeurt enkel wanneer het onvermijdelijk is voor het correct uitvoeren van de dienstverlening. Indien nodig zal er voorafgaand toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan op verzoek van betrokkene ingetrokken worden.